Slovníček obchodování

Přijďte na kloub hantýrce a staňte se mistrem vlastních obchodů!
Vysekat si cestu houštím technických obchodních termínů není jednoduché, ale naším slovníčkem obchodování vám na ni svítíme.

ADP National Employment Report

Měsíční zpráva o zaměstnanosti v nezemědělském soukromém sektoru v USA. Tuto zprávu vydává Automatic Data Processing Inc. (ADP), která při ní vychází ze zpracování dat o přibližně 20 % výplatních listin.

Advanced Trader

Oceňovaná obchodní platforma Swissquote. Jedná se o platformu s osobně nastavitelným a upravitelným obchodním rozhraním a nástroji, které vyhovují všem úrovním obchodování od institucionálních obchodníků upřednostňujících vlastní API až po soukromé investory. Nabízí např. analýzy a grafy s integrovanými indikátory, překryvy a nástroje pro tvorbu grafů. K obchodům podněcují informace poskytované v reálném čase a automatické detekování patternů (modelů). Obchodování lze provádět pomocí řady typů příkazů z počítačů nebo mobilů s obvyklým operačním systémem (Windows, Mac, Linux, iOS, Android).

Airdrop

Bezplatné rozesílání kryptoměn nebo tokenů do elektronických peněženek (wallet) vyhrazených pro kryptoměny. Metodu «Airdrop» využívají projekty kryptoměn k vlastní propagaci a zvyšování své známosti. Aby příjemce airdrop skutečně získal, musí často provést určité úkony, např. aktivně působit v sociálních médiích s cílem zvýšit známost projektu. K osvědčeným postupům v této oblasti patří používání záložní e-mailové adresy vyhrazené pouze pro airdropy a zvýšená opatrnost u airdropů, které požadují osobní informace. Nikdy neprozrazujte svůj privátní klíč.

Aktiva

Vše, co společnost nebo jednotlivec vlastní, včetně peněz, cenných papírů, vybavení a nemovitostí. Aktiva zahrnují vše, co je majetkem společnosti nebo jednotlivce. Aktiva jsou uvedena v rozvaze společnosti nebo na majetkovém přiznání jednotlivce.

Aktivní příkazy

Limitní příkazy umístěné na trhu, ale dosud neprovedené.

Alfa

Schopnost obchodní strategie překonat výkonnost trhu označovaná prvním písmenem řecké abecedy. Koeficient Alfa lze vypočítat různým způsobem při zohlednění rozličných faktorů při porovnávání výkonnosti určité investice oproti výkonnosti jiné podobné investice. Koeficient Alfa se často používá jako jedno z měřítek úrovně rizika pro určení profilu rizikovosti/návratnosti případné investice.

All Country World Index (ACWI)

All Country World Index (ACWI) byl vyvinut společností Morgan Stanley Capital International (MSCI) a slouží jako reference pro globální výkonnost, protože zahrnuje přes 2,700 malých, středních a velkých tržně kapitalizovaných společností z 23 rozvinutých zemí a 24 rozvíjejících se trhů. Index slouží investorům také jako měřítko jejich diverzifikace.

Alternativní kryptoměny (altcoin)

Měna, která zůstává ve svém vlastním blockchainu (tj. distribuované účetní knize), v němž se evidují transakce s touto mincí.

Arbitráž

Využití nevýkonností na trzích k vytvoření zisku na základě cenových rozdílů. Je-li například stejné (nebo obdobné) aktivum obchodováno na dvou různých trzích za odlišnou cenu, může obchodník dané aktivum nakoupit na trhu, kde je levnější, a vytvořit zisk jeho okamžitým prodejem na trhu, kde je jeho cena vyšší. Arbitráž vyrovnává tržní rozdíly a zaručuje, že časem dojde k vytvoření správné ceny.

At the market (za cenu trhu)

Používá se též termín Market order: prodej nebo nákup za aktuální cenu na trhu, tj. za jakoukoli cenu platnou v okamžiku, kdy příkaz dorazí na obchodní parket (místo vlastního obchodování - trading floor).

At the Money (za vložené peníze)

Když je realizační cena opce stejná jako aktuální obchodovaná cena podkladové komodity. Pokud kontrakt vyprší přesně za vložené peníze, je bezcenný.

Atomic swap

Výměna peer-to-peer (P2P) kryptoměny při směně jedné měny za jinou bez sdílení osobních klíčů nebo zapojení třetí strany (např. burzy). Tato metoda je užitečná, protože ne všechny kryptoměny jsou dostupné na všech burzách.

Back Months

Měsíce dodání termínových kontraktů (futures) s vypršením nebo dodáním později v budoucnosti. Používá se rovněž pro jiné měsíce dodání termínových kontraktů, než jsou spoty nebo nejbližší měsíc dodání.

Backwardation

Stav na termínovém trhu, na němž se po dané období termínové kontrakty (futures) obchodují za postupně nižší ceny, což je příznak nízké nabídky. Též označováno jako inverzní stav trhu.

Bank of England (BOE)

Centrální banka Spojeného království

Bank of Japan (BOJ)

Centrální banka Japonska

Bankovní sazba

Úroková míra uplatňovaná centrální bankou na půjčky nebo zálohy poskytované komerčním bankám.

Beta faktor

Míra návratnosti akcie nebo portfolia ve srovnání s celkovým trhem. Pokud se hodnota dané akcie pohne o 2 body pokaždé, kdy se trh jako celek pohne o 1 bod, má dotčená akcie beta faktor 2.

Bid-to-cover ratio (podíl poptávané a skutečně prodané jmenovité hodnoty)

Indikátor poptávky po cenných papírech ministerstva financí USA. Poměr poptávané a skutečně prodané jmenovité hodnoty (Bid-to-cover ratio) představuje celkovou nabídku v aukci cenných papírů vyjádřenou v dolarech vydělenou celkovou částkou skutečně prodaných cenných papírů.

Blackův a Scholesův model

Vzorec pro stanovení ceny opce vypracovaný F. Blackem a M. Scholesem původně pro opce cenných papírů. Následně byl tento vzorec upraven a rozšířen na futures.

Blockchain

Blockchain (řetěz bloků) je distribuovaná účetní kniha tvořená bloky dat. V každém bloku je zaregistrován velký počet transakcí a řetěz bloků roste úměrně s tím, jak jsou transakce zaznamenávány. Podrobnější informace o Blockchain

Board Certified in Estate Planning (BCE)

Typ osvědčení nyní zvaný Certified Estate and Trust Specialist (CES).

BOE

Centrální banka Spojeného království

BOJ

Centrální banka Japonska

Bollingerova pásma

Nástroj technické analýzy vypracovaný Johnem Bollingerem. Standardní Bollingerova pásma tvoří dvě křivky ve vzdálenosti standardních odchylek okolo klouzavého průměru (Simple Moving Average - SMA) ceny cenného papíru.

Burza

Místo, na němž se obchoduje s cennými papíry, komoditami, deriváty a jinými finančními nástroji. Základní funkcí burzy je zajistit poctivé a spořádané obchodování a účinné šíření informací o cenách. Společnostem a vládám poskytují burzy platformu, na níž mohou prodávat investorům cenné papíry. V posledních letech mohou být burzy jak fyzická místa, kde se scházejí obchodníci a provozují svůj byznys, tak elektronické platformy.

Burza kryptoměn

Trh, na kterém se obchodují pouze kryptoměny. Některé tyto burzy akceptují pouze kryptoměny, na jiných lze směnit fiat měnu (měnu s nuceným oběhem) za vybranou kryptoměnu. Většina krypto burz nabízí bitcoin, který lze použít k nákupu jiných kryptoměn. Směna může probíhat peer-to-peer, přes fiat měnu, obchodováním a decentralizovaně. Některé z těchto burz zajišťují povinnou péči (due diligence) náhlým zavřením.

Call opce (kupní opce)

Call opce je kontrakt, který majiteli opce dává právo (nikoliv povinnost) koupit stanovený počet cenných papírů za stanovenou cenu a během stanoveného období. Podrobnější informace o Call opce (kupní opce)

Case-Shiller Home Price Index

Skládá se ze čtyři indexů zveřejňovaných měsíčně nebo čtvrtletně, které porovnávají ceny prodaných domů ve Spojených státech za dané období. Index si nevšímá nové výstavby. Celostátní index je zveřejňován jednou za čtvrt roku, zatímco regionální indexy jednou za měsíc.

Časové rozložení

Způsob, jakým bude vnitřní hodnota klesat s přibližujícím se datem vypršení.

Částečné provedení

Je-li obchodována pouze část objemu daného příkazu. Opak se nazývá kompletní provedení.

Cena nabídky

Viz Poptávková cena

Cenný papír

Převoditelné potvrzení o vlastnictví investičních produktů, jako jsou dluhopisy, akcie, opční a termínové (futures) kontrakty.

Certified Estate and Trust Specialist (CES) - akreditace

Osvědčení určené pro finanční poradce a makléře, jejichž klienti se zajímají o nemovitosti. Certifikát uděluje Global Academy of Finance and Management (GAFM) a jeho ponechání je podmíněno průběžným vzděláváním.

CFD

Kontrakt o vyrovnání rozdílů (CFD). Jedná se o derivát, který obchodníkům umožňuje obchodovat s pohybem podkladového finančního nástroje (např. akcie, indexu nebo komodity) místo nákupu vlastního podkladového aktiva. Podrobnější informace o CFD

Charting

Používání grafů a diagramů pro zakreslení trendů pohybu cen, obchodovaných objemů a otevřených pozic k podnícení a načasování obchodů. Viz Technická analýza.

Churning (nadměrné obchodování)

Přílišné obchodování na účtu makléřem nebo správcem obchodního účtu s cílem generovat provize, často bez ohledu na zájmy zákazníka.

Cílová sazba federálních finančních prostředků

Banky USA jsou povinny mít rezervy u Federální rezervní banky. Pokud mají přebytek nad požadované množství, mohou půjčovat finanční prostředky jiným bankám, které chtějí dorovnat své manko. Americká Federální rezervní banka stanový cílovou sazbu pro úrokovou míru, již banky uplatňují, když si mezi sebou půjčují rezervní fondy, ale skutečnou úrokovou míru pro vzájemné půjčky si banky mezi sebou vyjednávají.

Čínská lidová banka (People's Bank of China - PBOC)

Čínská centrální banka.

Číslicový

1/10 PIP.

Číslicový

Ve skriptu MQL4 na platformě MetaTrader můžete použít «číslicovou» hodnotu např. k vylepšení svého ExpertAdvisora. Číslice napravo pipu (tj. 1/10 pipu) ukazují směr pohybu ceny. V žargonu MetaTrader např. u EURUSD v ceně 1.09876 je «7» pip a «6» číslice. U dvoučíselných měnových párů jako USDJPY je «číslicí» třetí znak. V okně s cenami je tento znak často znázorněn jako exponent.

Čistá hodnota

Rozdíl mezi celkovými aktivy společnosti a jejími celkovými závazky.

Čistá změna

Rozdíl mezi uzavírací cenou předchozího dne a poslední obchodovanou cenou.

Clearingový dům

Subjekt (obvykle burza), který v každé transakci vystupuje jako protistrana. Clearingový dům «vyjasní» každou transakci tím, že pro prodávajícího se stává kupcem a pro kupce prodávajícím. Cílem je zabránit neplnění.

Clearingový poplatek

Poplatek za transakci (obchod) účtovaný clearingovým domem burzy.

Commodity Channel Index (CCI)

Nástroj technické analýzy vypracovaný Donaldem Lambertem. CCI je časový indikátor založený na měření intenzity rozdílu mezi aktuální cenou a historicky průměrnou cenou. Používá se k posouzení směru a síly cenového trendu, a tak k načasování obchodů. Index používá škálu od -100 do +100.

Compound Annual Growth Rate - CAGR (složená roční míra růstu)

Výpočet používaný k srovnání průměrného růstu různých investic. CAGR vyhlazuje míry růstu za dané období a ukazuje míru návratnosti, kterou by investice měla, pokud by 1) rostla stejnou mírou každý rok a 2) výnos z ní by byl na konci roku reinvestován. Toto vyhlazování umožňuje porovnávat mezi cennými papíry nebo např. mezi cenným papírem a indexem.

Consumer Price Index - CPI (index spotřebitelských cen)

Průměrná změna cen (za určité období), které spotřebitelé zaplatí za předem vymezený «košík» zboží a služeb. Změna cen za určité období se používá k určení inflace nebo deflace a k stanovení životních nákladů. CPI zahrnuje náklady na bydlení, potraviny, dopravu, zdravotní péči a další oblasti v závislosti na zemi a metodu výpočtu.

Contango (normální stav trhu)

Stav na termínovém trhu, na němž se po dané období termínové kontrakty (futures) obchodují za postupně vyšší ceny, což je příznak nízké poptávky. Podrobnější informace o Contango (normální stav trhu)

Cyklus opce

Doba v měsících, kdy třída opcí vyprší.

Datum ex-dividend date

První den, kdy majitel akcie nemá nárok na výplatu dividendy. Ex-dividend date vysvětlují čtyři data: datum oznámení - společnost oznamuje, že vyplatí dividendu; rozhodné datum (record date) - datum, ke kterému musíte být registrováni jako vlastník akcie, abyste mohli obdržet dividendu; ex-dividend date - den po zakoupení akcie se zaregistrováním jako vlastník k rozhodnému datu (pozor: vypořádání obchodu a změna v rejstříku vlastníků akcií zabere 1 až 3 dny); výplatní datum - den vyplacení dividendy vlastníkům akcií zaevidovaným k rozhodnému datu. V den ex-dividend date se cena akcie obvykle sníží o výši oznámené dividendy, protože nový vlastník oznámenou dividendu neobdrží.

Datum transakce

Datum provedení nákupu nebo prodeje finančního nástroje. Často se liší od data vypořádání.

Datum vypršení futures (termínového kontraktu)

Poslední den obchodování termínového (futures) kontraktu.

DAX

Index akcií 30 největších německých společností nejvíce obchodovaných na frankfurtské burze v Německu. Těchto 30 společností představuje přibližně 75 % tržní kapitalizace obchodované na frankfurtské burze.

Demo účet

Cvičný účet u Vašeho makléře, na kterém si můžete vyzkoušet platformu obchodování a seznámit se s ní «obchodováním» s virtuálními penězi.

Den vypořádání

Den, kdy kupující cenného papíru zaplatí za nákup a prodávající je povinen předat cenné papíry. K vyrovnání musí obvykle dojít před nebo v třetí den obchodování po dnu provedení transakce.

Den vypršení

Datum vypršení opčního kontraktu, tj. den po kterém opci již nelze uplatnit.

Denní graf

Graf, u nějž je časový rámec nastaven na 1 den. Jinými slovy: každá položka grafu je 1 zvláštní den obchodování.

Denní obchod

Otevírání a zavírání obchodů během seance obchodování bez přesouvání («přerolování/překlopení») pozic na další den.

Denní příkaz

Denní příkaz platí pouze pro daný den obchodování. Pokud není proveden během normální seance obchodování, ruší se. (Na některých platformách je možné prodloužit platnost denních příkazů až do konce prodloužené seance obchodování.)

Denominace

Viz nominální hodnota.

Derivát

Finanční nástroj, jehož hodnota je založena na podkladovém aktivu (odvozena od něj, derivována). Změny v ceně derivátu se odvíjejí od změn v ceně podkladového aktiva. K nejběžnějším podkladovým aktivům patří akcie, dluhopisy, komodity, devizy, úrokové míry a indexy trhů. Deriváty mohou být obchodovatelné burzovně nebo mimoburzovně (over-the-counter - OTC). Kontrakt specifikuje podmínky (zejména data a hodnoty podkladových komodit), za nichž musí dojít k vyrovnání mezi oběma stranami smlouvy (kupcem a prodávajícím).

Devizové opce

Kontrakt, který dává kupujícímu právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodat danou měnu za určený směnný kurz (realizační cena) ve stanovený den nebo před dním (datum vypršení). Devizové (forexové) opce používají finanční instituce, společnosti a individuální obchodníci, aby se zajistili před nepříznivým vývojem směnných kurzů. Stejně jako u jiných opcí existují jednoduché (vanilla) opce a komplexní (exotické) opce.

Devizový swap (FX swap)

Současné nakupování a prodávání stejných částek měnového páru. Tyto swapy se používají k zaplacení obchodu v cizí měně v budoucnu bez postoupení rizika směnného kurzu. Jednou částí obchodu je vždy forward, druhou může být spotový obchod nebo jiný forward. Pozn.: jedná se o něco jiného než měnový swap.

Devizový trh

Devizové obchody (Forex) probíhají 24 hodin denně od pondělí ráno v Pacifiku do pátku večer v New Yorku. Jedná se o největší a nejlikvidnější trh na světě. Podrobnější informace o Devizový trh

Digitální měna

Viz Kryptoměna

Diskontní sazba

Viz Aktuální hodnota

Diskreční účet

Investiční nebo obchodní účet, jehož vlastník dal někomu jinému (obvykle makléři nebo obchodnímu poradci) písemné povolení, aby na něm prováděl transakce bez předchozího souhlasu jeho vlastníka. Bývá označován také jako Spravovaný účet.

Distribuovaná účetní kniha

Účetní kniha sdílená řadou počítačů k replikování a potvrzování všech transakcí v dané kryptoměně. Záznam je «distribuován» v tom smyslu, že neexistuje žádný centrální správce.

Diverzifikace

Omezování investičního rizika nakoupením různých typů cenných papírů různých společností a/nebo z různých hospodářských odvětví.

Dividenda

Část zisku společnosti vyplácená vlastníkům jejích akcií. Dividendy se vyplácejí čtvrtletně nebo ročně. Všechny společností dividendy nevyplácejí.

Dluhopisy

Cenný papír, kterým společnost nebo vláda stvrzuje svůj dluh vůči půjčitelům obvykle s uvedením výše úroku za stanovené období. Podrobnější informace o Dluhopisy

Dodání futures (termínových kontraktů)

Převod vlastnictví komodity z prodávajícího na kupce během dodacího období. Vlastnictví se převádí předáním potvrzení o převzetí zboží nebo jiným, ve smlouvě uvedeným způsobem.

Dow 30

Přesný název zní Dow Jones Industrial Average. Index 30 akcií, které odrážejí tržní výkonnost USA.

Držitel opce

Kupující opčního kontraktu.

Durace příkazu

Časový interval, během kterého je příkaz aktivní. Po dosažení této hranice je příkaz vymazán, pokud nebyl aktivován a proveden.

Ekvivalent barelu ropy (Barrel of Oil Equivalent - BOE)

Míra používaná pro srovnání zdrojů energie. Ekvivalent barelu ropy odpovídá energii jednoho barelu surové ropy. Výpočtem BOE různých zdrojů energie jsou investoři schopni porovnat jejich ceny. Používá se rovněž termín Ekvivalent surové ropy (Crude oil Equivalent - COE).

Elektronická komunikační síť (ECN)

Počítačový systém propojující na trhu kupující a prodávající.

Evropská centrální banka (ECB)

Evropská centrální banka (ECB) je centrální bankou 19 zemí Evropské unie, které přijaly euro, a řídí monetární politiku eurozóny.

Exotické opce

Exotické opce jsou nestandardní opce obchodované na mimoburzovním trhu (OTC). Od standardních (vanilla) opcí se liší např. v podkladových cenných papírech, datech vypršení a platby nebo realizačních cenách. Lze je používat k zajištění zvláštních rizik a diverzifikaci rizik.

Expert Advisor

Automatizovaný systém obchodování (obchodní roboti), kterému dáváte vlastní pokyny (programujete si ho).

Faktorový certifikát

Známý také jako Pákový certifikát. Umožňuje investorům podílet se neúměrně (pomocí páky) na pozitivním (dlouhém) nebo negativním (krátkém) vývoji podkladového aktiva. Investoři riskují, že faktorový certifikát vyprší bezcenně, pokud cena podkladového aktiva někdy dosáhne zvolenou realizační cenu (tzv knock-out úroveň).

FED

Systém federálních rezerv, také zvaný Federal Reserve, je centrální bankovní systém USA. Sestává z 12 regionálních bank federálních rezerv a rady guvernérů ve Washington D.C. Má tři hlavní úkoly: maximalizovat zaměstnanost, stabilizovat ceny a zmírňovat dlouhodobé úrokové míry pro USA.

Fiber EURUSD

Familiární výraz pro EURUSD, protože cena přichází optickým kabelem položeným v Atlantiku.

Finanční nástroj

Obchodovatelné aktivum, např. měna, dluhopisy, akcie nebo termínové kontrakty (futures) či opce.

Forex, FX Foreign Exchange

Také označovaný jako FX, Forex je zkratka pro «Foreign Exchange» («Směna deviz»), což je směna dvou měn. Podrobnější informace o Forex, FX Foreign Exchange

Forwardová výnosová křivka

Graf znázorňující budoucí cenu termínového kontraktu (futures). Forwardové křivky mohou znázorňovat backwardation, contango nebo obojí.

FTSE

Vyslovováno «footsie» («fůtsí»). «FTSE» je často používáno jako zkratka pro FTSE 100, což je vážený index akcií 100 společností s největší tržní kapitalizací na londýnské burze. Existuje několik indexů FTSE, např. FTSE 250, FTSE 350 a FTSE SmallCap. Tyto indexy jsou dílem skupiny Financial Times Stock Exchange, již vlastní londýnská burza (London Stock Exchange).

FTSE MIB

Index 40 nejobchodovanějších akcií na milánské burze, které představují přibližně 80 % italské domácí tržní kapitalizace. Zkratka pro «Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa» a je dílem skupiny Financial Times Stock Exchange, již vlastní londýnská burza (London Stock Exchange).

Fundamentální analýza

Analýza všech faktorů, které mohou mít vliv na hodnotu určitého finančního nástroje, např. Podrobnější informace o Fundamentální analýza

Futures (termínové kontrakty)

Obecný termín pro «Termínové (futures) kontrakty», což jsou dohody o provedení obchodu v budoucnosti za standardizovaných podmínek dohodnutých dnes. Kupující je povinen koupit podkladové aktivum v den vypršení kontraktu a prodávající je povinen ho dodat v dané lhůtě. Termínové kontrakty (futures) se používají k zaručení ceny, zajištění a spekulativnímu obchodování. Jsou to deriváty a podkladovým aktivem mohou být např. akcie, indexy nebo komodity. Většina obchodníků s futures uzavírá své pozice před vypršením kontraktu, protože málokterý retailový obchodník nebo hedgeový fond skutečně potřebuje např. kontejner sójových bobů.

Graf devizových obchodů

Graf založený na cenách obchodování. Např. na hodinové nabídkové ceně.

High-yield dluhopisy

High-yield dluhopisy nabízejí vysoké výnosy, aby přilákaly investory bez ohledu na vyšší riziko neplnění závazků než u korporátních dluhopisů s vyšším úvěrovým ratingem. Škála ratingu se liší podle ratingových agentur, ale obecně platí, že dluhopisy s ratingem od AAA do BBB se považují za dluhopisy «investiční třídy» s nízkým nebo středním úvěrovým rizikem. High-yield dluhopisy představují vyšší úvěrové riziko, a jsou proto pod touto třídou. Některé high-yield dluhopisy emitují společnosti, které obvykle patřily do «investiční třídy», ale u nichž riziko neplnění stouplo. Jiné high-yield dluhopisy vydávají start-upy nebo společností s vysokou mírou zadlužení. Někteří obchodníci dávají přednost indexům high-yield dluhopisů před individuálními dluhopisy.

Hloubka trhu

Kolik měny můžete obchodovat za danou cenu. K obchodování může sice existovat větší objem, ale za jinou cenu.

Hrubý domácí produkt (HPD)

Růst tržní hodnoty souhrnné produkce jak zboží, tak služeb dané země za určité časové období. HDP se vyjadřuje v penězích, např. v dolarech.

In the Money - ITM (výhodná)

Opční kontrakt je «v penězích», obchoduje-li se podkladové aktivum za cenu, která je výhodná pro držitele kontraktu. (tj. kupní (call) opce je «v penězích», je-li realizační cena nižší než cena podkladového aktiva a prodejní (put) opce je «v penězích», je-li realizační cena vyšší než cena podkladového aktiva.) Tj. opce «v penězích» jsou kontrakty, které lze provést se ziskem.

Index

Benchmark či-li reference pro obchodníky a správce portfolií. Návratnost ve výši 5 % může vypadat lákavá, ale pokud index vzrostl o 8 %, tak jste mohli investovat do indexu a ušetřit si námahu.

Insider obchodování

Obchodování s veřejně obchodovatelnými akciemi na základě neveřejných informací, které by mohly mít vliv na chuť investorů s akcií obchodovat. Kvůli zachování férovosti burzy je v řadě zemí insider obchodování zakázáno.

Investování

Nákup nebo vlastnictví s cílem získat příjem, kapitál nebo obojí. Vedle finančních nástrojů může investování zahrnovat také umělecká díla, starožitnosti a nemovitosti.

ISM Non-Manufactoring Index

Zkratka pro «index nevýrobní podnikatelské činnosti», který zveřejňuje Institute for Supply Management (ISM). Index se týká sektoru služeb v USA: hodnota 50 znamená «beze změn», hodnoty nad 50 expanzi činnosti. ISM zveřejňuje několik měsíčních indexů.

Japonské svíčkové grafy

Viz Svíčkové grafy

Jednodenní pozice

Pokud ponecháte pozici otevřenou přes noc («rollover» - «přerolování/překlopení»), je uzavřena v denní uzavírací ceně a znovu otevřena v nové denní otevírací ceně. Musíte také zaplatit (short) sazbu (úrok) za přerolování nebo ji získat (long).

Jistina, výše jistiny

Par hodnota dluhopisu (čistá hodnota se rovná nominální hodnotě) v den splatnosti (při vyloučení naběhlých úroků).

Jumbo dluhopisy

Hovorový výraz pro dluhopisy o velkých částkách, obvykle nad 500 milionů EUR. (Výše částky závisí na trhu: na rozvinutých trzích může jumbo dluhopis být v řádu miliard dolarů, zatímco na vznikajících trzích řádově nižší.) Rozsáhlé emise přímých dluhopisů zlepšují likviditu dluhopisu a emise je nákladově efektivnější.

Junk dluhopisy

Viz High-yield dluhopisy

Kabel

Familiární výraz pro GBPUSD, protože cena, jakou použít, přicházela kabelem položeným v Atlantiku.

Kapitál

Podíly, akcie a kapitál jsou tři výrazy pro cenné papíry, které jsou dílčím majetkem korporace. Tyto cenné papíry společnosti nabízejí, aby získaly finance, a kupci mají nárok na část zisku a aktiv společnosti úměrnou výši jejich investice. Vezměte na vědomí, že existuje několik typů vlastnictví a nároky kupujícího se podle nich liší.

Klouzavý průměr (MA)

Technický indikátor používaný obchodníky k vyhlazení pohybu cen při chartingu nebo ladění technických indikátorů, např. MACD indikátoru. Čím delší je doba zvolená pro průměr, tím je křivka vyhlazenější - a také větší opoždění vzhledem k ceně v reálném čase.

Kmenové akcie

Kmenové a preferenční akcie představují dílčí majetek společnosti.

Kniha

Záznam všech aktivních příkazů k nákupu a prodeji určitého finančního nástroje, např. akcií.

Knock-out ručení

Záruka, která okamžitě končí, pokud se podkladový cenný papír obchoduje před datem vypršení za předem stanovenou knock-out cenu. Cílem je omezit možné závazky prodejce (a tím možné výhody pro kupce).

Komodity

Primární produkty (např. zemědělské produkty a přírodní suroviny jako sojové boby nebo ropa) používané k obchodování, se kterými se obchoduje na autorizovaných komoditních burzách. Komodity představují podkladové aktivum opcí a termínových kontraktů (futures) obchodovaných na burzách.

Kompletní provedení

Příkaz byl proveden v celém svém objemu. Opak se nazývá částečné provedení.

Kontrakční měsíc

Měsíc vypořádání podle podmínek termínového kontraktu. Bývá také označován jako měsíc vypořádání.

Kontrakt o vyrovnání rozdílů (CFD)

Jedná se o derivát, který obchodníkům umožňuje obchodovat s pohybem podkladového finančního nástroje (např. akcie, indexu nebo komodity) místo nákupu vlastního podkladového aktiva. Pokud podkladové aktivum vyplácí/dostává dividendu, týká se to také CFD obchodníka. Pozice CFD se uzavírají otevřením pozice v opačném směru. Často na rozdíl od jejich podkladového aktiva lze CFD obchodovat za použití pákového efektu, mohou se u nich používat krátké (short) pozice, obchodování v jednom dni a obchodování bez poplatků (náklady jsou totiž součástí spreadu).

Kontrakty komoditních futures

Dohody o nákupu a prodeji komodit s dodáním v budoucnu za standardizovaných podmínek (tj. množství, kvalita, datum dodání, základní cena a způsob dodání).

Konvergence/divergence klouzavých průměrů (MACD)

Indikátor dynamiky zpoždění používaný technickými obchodníky. MACD používá dva klouzavé průměry dvou různých časových období k posouzení trendu ceny cenného papíru a dynamiky. Základní MACD odečítá 26 denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) od 12 denního EMA, přičemž tato období lze upravit. Používá se exponenciální klouzavý průměr, protože ceny váží, takže nejnovější informace o ceně má větší váhu.

Koupit

Když kupujete měnu, tak kupujete základní měnu měnového páru za poptávkou cenu vašeho makléře.

Kryptoměna

Kryptoměny jsou digitální nebo virtuální měny, které jsou kvůli zabezpečení a ověření transakcí šifrovány. Podrobnější informace o Kryptoměna

Leveraged Buy-out (LBO)

Akvizice společnosti bez použití většího kapitálu použitím aktiv cílené společnosti jako bankovní záruky u půjčky použité ke koupi cílené společnosti. Poměr kapitálu k dluhu se může pohybovat od 10 % do 90 %,

Likvidita

Údaj o tom, jak snadné je něco prodat nebo koupit v případě, že tak chceme učinit. Obecně platí, že vyšší likvidita se odráží v užších spreadech.

Likvidnost (moneyness)

Relativní pozice aktuální ceny podkladového aktiva a realizační cena derivátu. Termín často používaný u opčních kontraktů. Likvidnost opčního kontraktu znamená jeden ze tří stavů: výhodná («in the money»), za vložené peníze («at the money») a nevýhodná («out of the money»). Cenu kontraktu určuje jeho stav likvidnosti.

Limit order (příkaz k nákupu či prodeji za konkrétní cenu)

Typ příkazu používaný k zaručení ceny. Limit order umožňuje upřesnit plnění příkazu a je vhodný, pokud dosažení konkrétní ceny je důležitější než provedení příkazu. Buy limit order (limit order k nákupu) je proveden, je-li dosažena konkrétní mezní cena nebo nižší (tj. lepší). Sell limit order (limit order k prodeji) je proveden, je-li dosažena konkrétní mezní cena nebo vyšší (tj. lepší). Limit order brání negativnímu skluzu v plnění ale plnění nezaručuje.

Lombardní úvěr

Lombardní úvěr je úvěr s fixním úrokem nebo kontokorent jištěný zpeněžitelnými vklady, jako jsou cenné papíry, životní pojistka nebo hotovost. Své portfolio stále vlastníte a máte prospěch z každého výnosu, zatímco si vytváříte příležitosti pro další investování.

Long (dlouhá)

Obchodovat «long» nebo otevřít dlouhou (long) pozici znamená nakoupit v očekávání růstu ceny. Tj. při optimismu se obchoduje dlouze (nakupuje).

Long (dlouhá) pozice

Pozice otevřená nákupem. Pozice se zavírá prodejem stejné částky měny nebo cenného papíru.

Loty

Jednotka obchodování. U měn představuje 1 lot obvykle 100,000 základní měny. Např. obchodovat 1 lot EURUSD znamená kupovat nebo prodávat 100,000 EUR. U akciových opcí je 1 lot obvykle 100 akcií. Futures a komodity se rovněž obchodují v lotech.

Makléř

Společnost, u které máte svůj obchodní účet. Podrobnější informace o Makléř

Maloobchodní prodej

Maloobchodní prodej udává celkový počet prodejů (zboží dlouhodobé a nedlouhodobé spotřeby, včetně potravin a prodejů v malém) za dané období. Počet prodejů je ukazatelem zdraví ekonomiky, protože spotřebitelské výdaje obvykle představují dvě třetiny HDP. Zpráva je opožděný indikátor a bývá zveřejňována několik málo týdnů po shromáždění dat.

Marked to Market

Proces přehodnocení dlouhých a krátkých pozic tak, aby odrážely svou vypořádací cenu.

Market Cap

Also called "market capitalisation", this number is the total market value of a publicly traded company's outstanding shares, calculated by multiplying the number of outstanding shares by the current market price of one share. Market capitalisation is used to determine a company's size.

Market Maker (Tvůrce trhu)

Market maker dává pevné nabídky až do stanoveného minimálního zaručeného plnění. Podrobnější informace o Market Maker (Tvůrce trhu)

Marže

Úvěr od makléře použitý na nákup finančního nástroje, např. Forex nebo CFD. Rozdíl mezi výší půjčky a cenou aktiva se nazývá marže. U obchodování na marži jsou možné velké výkyvy nahoru a dolů. Při pohybu trhu se může stát, že bude vyzváni k doplnění finančních prostředků na Váš účet kvůli udržení Vašich otevřených pozic (viz Udržovací marže).

Měna s nuceným oběhem (fiat měna)

Měna ražená vládou, «normální» peníze vydávané centrálními bankami. Podrobnější informace o Měna s nuceným oběhem (fiat měna)

Měnový pár

Na devizovém trhu (Forex) vždy obchodujete jednu měnu za druhou. Kombinace obchodovaných měn se nazývá měnový pár. Např. pár EURUSD se při kupování eura a prodávání amerického dolaru nazývá «Kupující EURUSD».

Měnový swap

Druh derivátu úrokové míry, kterým se převádí úrok (a někdy také jistina) z jedné měny na úrok (a někdy také jistinu) v jiné měně. Výplata úroku se směňuje po celou dobu platnosti kontraktu v pevně stanovených datech. Pozn.: jedná se o jiný nástroj než je devizový swap.

Metaquotes

Společnost MetaQuotes Software Corp. vznikla v roce 2000 a je považována za špičkového vývojáře softwarových aplikací pro makléře, banky a burzy. Pokročilé nástroje funkcí platformy MetaTrader pro vývoj, testování a optimalizaci obchodních robotů jsou používány obchodníky na celém světě jak na počítačích, tak na mobilních zařízeních.

Metatrader

MetaTrader je elektronická obchodní platforma používaná řadou individuálních obchodníků. Má uživatelské rozhraní, které lze ve značné míře přizpůsobit vlastním potřebám, a umožňuje řadu metod transakcí finančních institucí, jako jsou automatizované obchodování a obchodní roboti. Platformu nabízí a spravuje společnost MetaQuotes Software Corporation.

Metatrader 4

Nejoblíbenější obchodní platforma na trhu vyvinutá společností MetaQuotes Software Corp. se skvěle integrovanou hlubokou likviditou Swissquote a rychlým prováděním obchodů.

Metatrader 5

Nejnovější generace softwaru MetaTrader vyvinutá společností MetaQuotes Software Corp. pro zkušené obchodníky, kteří hledají komplexnější technologie.

Mezibankovní trh

Trh mezi bankami, na němž si finanční instituce navzájem půjčují peníze.

Mimoburzovní trh (OTC)

Trh prováděný obchodníky s cennými papíry, které nejsou kotovány na burze. Podrobnější informace o Mimoburzovní trh (OTC)

Mini futures

Termínové kontrakty (futures) o velikosti zlomku standardních futures, které otevírají oblast termínových kontraktů většímu počtu obchodníků a investorů. Větší počet aktérů často znamená lepší likviditu, a tím užší spready. Prvním takovým kontraktem byl v roce 1997 e-mini kontrakt S&P 500 a v současné době existují malé termínové kontrakty pro řadu indexů, komodit a měn.

Mini lot

Jednotka obchodování. Při devizových obchodech představuje plný lot obvykle 100,000 základní měny. Jeden minilot pak 10,000. Např. obchodovat 1 minilot EURUSD znamená kupovat nebo prodávat 10,000 EUR. U opcí je jeden lot obvykle 100 jednotek podkladového aktiva.

Minimální vklad

Peněžní částka nutná k otevření obchodního účtu.

Míra nezaměstnanosti

Pracovní síla země bez práce udávaná v procentech. Procentní podíl lidí bez práce se může lišit podle toho, jak je «pracovní síla» definována. Např. se může jednat o všechny osoby daného věku nebo pouze o osoby, které se v poslední době o zaměstnání aktivně ucházely. Míra nezaměstnanosti představuje opožděný indikátor hospodářského stavu země, přičemž nízká míra nezaměstnanosti obvykle svědčí o zdravé ekonomice.

MSCI index

Viz All Country World Index (ACWI)

Multi Account Manager (MAM)

Nástroj elektronické obchodní platformy MetaTrader4, který obchodníkům umožňuje spravovat několik obchodních účtů např. pro vedení několika obchodních strategií zároveň nebo pro obchodování pro druhé.

Nabídková cena

Cena, kterou je makléř ochoten zaplatit nebo nabídnout, aby koupil něco, co prodáváte. Pokud obchodujete v lotech, nezapomeňte znásobit tuto cenu počtem jednotek v lotu.

NASDAQ

Americká akciová burza, první elektronická burza na světě a nyní druhá největší akciová burza na světě podle tržní kapitalizace (po New York Stock Exchange).

NASDAQ 100

Index 103 největších (tržní kapitalizací) nefinančních cenných papírů kotovaných na burze NASDAQ, tj. společností, které nemusí být nutně americké. Tyto dva faktory odlišují tento index od indexů DOW 30 a S&P 500.

Nejištěný dluhopis

Dluhopis nejištěný kolaterálem.

Nekotován/a/o

Finanční nástroj, který není kotován na burze. S takovým nástrojem se obchoduje na tzv. mimoburzovním trhu.

Nikkei 225 (Nikkei Index)

Index 225 největších japonských společností veřejně obchodovaných na tokijské burze.

Nominální hodnota

Nominální hodnota cenného papíru. To samé jak paritní hodnota a denominace.

Nonfarm Payroll (NFP)

Část měsíční zprávy o stavu zaměstnanosti («Jobs Reports») úřadu US Bureau of Labor Statistics s uvedením celkového počtu vzniklých nebo zaniklých pracovních míst. Zpráva odráží celkový ekonomický stav a vykazuje mzdové náklady mimo zemědělství, osoby samostatně výdělečně činné, neziskové organizace a několik dalších kategorií.

Obchodní roboti

Viz «Expert Advisor»

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby

Ukazatel zpracovatelského průmyslu USA. Zbožím dlouhodobé spotřeby se rozumí zboží s životností nejméně tři roky kupované firmami nebo spotřebiteli. Ve skutečnosti existují dvě zprávy: jedna o nových objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby v USA a druhá o zásobách, objednávkách a dodávkách výrobců.

Objem

Počet akcií, měnových jednotek nebo kontraktů obchodovaných během daného časového období, obvykle udávaný jako průměrný objem obchodovaný za den. Objem představuje celkem spolehlivý ukazatel likvidity: vysoký objem často znamená vyšší likviditu.

One cancels other order - OCO (jeden ruší druhý)

Příkazy, u nichž se provedením jednoho ruší druhý. Např. při otevření obchodu se umístí dvě části OCO nad a pod aktuálně obchodovanou cenu. Bez ohledu na pohyb trhu tak dosáhnete buď zisku nebo omezíte ztrátu.

Opce

Opční kontrakt představuje možnost, ale nikoliv povinnost, koupit nebo prodat podkladové aktivum. Konkrétně: upisovatel opce musí koupit nebo prodat podkladové aktivum kupujícímu ve stanovený den za předem dohodnutou cenu, POKUD se kupující rozhodne opci uplatnit. Když se opce blíží k datu svého vypršení a cena podkladového aktiva se nevyvíjí pro kupujícího výhodně, může nechat kontrakt vypršet. Kupující přijde o částku, kterou za opci zaplatil a které se říká «premium». «Put» opce dává držiteli právo prodat podkladové aktivum a «call» opce dává držiteli právo koupit podkladové aktivum. Nákupní/prodejní cena stanovená v kontraktu se nazývá «realizační» cenou.

Opce v americkém stylu

Opce, již její vlastník může uplatnit kdykoli před dnem vypršení (oproti opcím evropského stylu, jež lze uplatnit pouze v den vypršení). Akciové opce jsou amerického stylu, burzovně obchodované opce jsou často amerického stylu a řada indexových opcí je evropského stylu. Opce amerického i evropského stylu se označují jako «Vanilla opce» oproti «exotickým opcím», u nichž se vyplácení vypočítává jinak.

Opce v evropském stylu

Opce, již její vlastník může uplatnit pouze v den vypršení (oproti opcím amerického stylu, jež lze uplatnit kdykoli před dnem vypršení). Akciové opce jsou amerického stylu, burzovně obchodované opce jsou často amerického stylu a řada indexových opcí je evropského stylu. Opce amerického i evropského stylu se označují jako «Vanilla opce» oproti «exotickým opcím», u nichž se vyplácení vypočítává jinak.

Opožděný indikátor

Technický indikátor, který opožďuje změny v cenových trendech - tj. zobrazuje je až po jejich uskutečnění.

Optimistický

Trh v stoupajícím trendu, býčí trh.

Option writer (prodejce/vypisovatel opce)

Prodejce/vypisovatel opčního kontraktu, po kterém se může požadovat dodání (call opce) nebo koupení (put opce) podkladového aktiva.

Otevřená

Doba otevření burzy pro obchodování. Předburzovní obchodování začíná dříve.

Otevřená pozice

Pokud něco kupujete (nebo prodáváte), máte otevřenou pozici. Pokud činíte opačný obchod (tj. prodáváte nebo kupujete), pozici zavíráte. Zisk/ztráta z obchodu se vypočítává na základě rozdílu mezi otevírací a zavírací cenou.

Otevřený zájem

Počet opcí nebo termínových kontraktů (futures) evidovaný v účetní knize clearingového domu (jedna položka zahrnuje obě smluvní strany, tj. kupujícího a prodávajícího). Počet otevřených pozicí u daného kontraktu je užitečná informace o likviditě, protože vysoký počet otevřených zájmů je obvykle příznakem velké likvidity.

Out of the Money (nevýhodná)

Opční kontrakt je «nevýhodný» («out of the money»), obchoduje-li se podkladové aktivum za cenu, které je nevýhodná pro držitele kontraktu. (tj. kupní (call) opce je «out of the money», je-li realizační cena vyšší než cena podkladového aktiva a prodejní (put) opce je «out of the money», je-li realizační cena nižší než cena podkladového aktiva.) Pokud opční kontrakt vyprší «out of the money», je bezcenný.

Out Trade

Obchod, který clearingový dům nemůže vypořádat («vyjasnit»), protože strany obchodu předložily lišící se informace. Obchody «Out trades» musí být vyřešeny před novým otevřením burzy.

Out-of-the-Money Option (nevýhodná opce)

Opce bez vnitřní hodnoty. To znamená call opce s realizační cenou přesahující aktuální tržní cenu podkladového aktiva (nebo put opce s realizační cenou nedosahující aktuální tržní cenu).

Pákový efekt

Vypůjčit se peníze k zaujmutí širší pozice. Držení širších pozic znamená, až se zvyšují zisky/ztráty. Podrobnější informace o Pákový efekt

Pálení tokenů

Stažení mincí z oběhu jejich zasláním na tzv. «mincožroutskou adresu» («eater address»). «Transakce» zaevidovaná v blockchainu. Pálení tokenů se používá k zvýšení a stabilizování hodnoty kryptoměny a tokenů, které jsou na ní založeny.

Par hodnota

Viz nominální hodnota.

Pesimistický

Trh v klesajícím trendu, medvědí trh.

Pip

Nejmenší přírůstek ve změně ceny. Obvykle 4. desetinné číslo ceny.

Platný až do zrušení (GTC)

Tento typ příkazu platí do té doby, než ho zrušíte. Jinými slovy, při vydání příkazu neuvedete dobu jeho platnosti. Vezměte na vědomí, že někteří makléři automaticky ruší GTC příkazy, pokud k jejich provedení nedojde např. do 30 nebo 60 dnů.

Počáteční nabídka mincí (ICO)

Počáteční nabídka mincí (ICO) je první prodej nebo nabídka nové kryptoměny nebo blockchainu. Podrobnější informace o Počáteční nabídka mincí (ICO)

Počáteční nabídka tokenů (ITO)

Počáteční nabídka tokenů k získání finančních prostředků na projekt. Tokeny představují prostředek, jak poměřit hodnotu založenou na existující kryptoměně. Upozorňujeme, že řada lidí používá ve stejném smyslu termíny počáteční nabídka mincí (ICO) a počáteční nabídka tokenů (ITO). Viz také: Tokeny.

Podíl

Podíly, akcie a kapitál jsou tři výrazy pro cenné papíry, které jsou dílčím majetkem korporace. Tyto cenné papíry společnosti nabízejí, aby získaly finance, a kupci mají nárok na část zisku a aktiv společnosti úměrnou výši jejich investice. Vezměte na vědomí, že existuje několik typů vlastnictví a nároky kupujícího se podle nich liší.

Podklad

Konkrétní cenný papír, komodita, index nebo finanční nástroj, který slouží jako základ derivátu (CFD, opce atd.). Např. Tesla je podkladová akcie derivátu Tesla CFD.

Podkladové aktivum

Derivát je finanční nástroj, jehož cena je založena na jiném aktivu. Podkladové aktivum je finanční nástroj, na němž je založena cena derivátu. Podkladová aktiva dávají derivátům jejich hodnotu a pohyb ceny podkladového aktiva má dopad na obchod s derivátem.

Podmíněný příkaz

Podmíněný příkaz specifikuje podmínky, které musí být splněny, aby došlo k jeho provedení. Nejprostšími podmíněnými příkazy jsou stop a limit příkazy. K specifikovaným proměnným patří např. cena, čas, objem, záložní marže, procentní změna atd.

Poměr tržního kurzu akcie k zisku po zdanění na akcii (poměr P/E)

Poměr počítaný vydělením tržní hodnoty společnosti na akcii výnosem z akcie. Cílem je možnost porovnávat společnosti, a tím vyhodnotit investiční příležitosti. Tento poměr se široce používá i v různých obměnách jako je průměrná výkonnost v čase a předvídání budoucích P/E poměrů společností.

Poplatek za správu

Poplatek placený správcům majetku, finančních prostředků nebo investic za jejich služby. Poplatek může být stanoven různým způsobem, ale nejčastěji se jedná o procentní podíl na zisku.

Poptávková cena

Prodejní cena vašeho makléře, tj. cena, za kterou můžete něco koupit. Opakem je nabídková cena.

Poslední den obchodování

Poslední den, kdy lze obchodovat termínový (futures) nebo opční kontrakt.

Posuvné stop příkazy

Stop příkaz, který automaticky sleduje aktuální cenu, aby se zajistil zisk. Např. u dlouhých (long) obchodů s posuvným stop příkazem stoupá hladina posuvného stopu souběžně s rostoucí cenou. Při vypracování příkazu obchodník stanoví vzdálenost mezi tržní cenou a hladinou posuvného stopu.

Předstihový indikátor

Technický indikátor, který uvádí s náskokem změny v cenových trendech - tj. zobrazuje je před jejich uskutečněním.

Premium

Cena opčního kontraktu.

Premium

Částka, o kterou cena finančního nástroje přesahuje jeho jistinu.

Příkaz

Úmysl obchodovat určitý finanční nástroj za danou částku. Existuje celá řada typů příkazů. Při devizových obchodech je spotový příkaz proveden za aktuální tržní cenu. Naopak jiné typy příkazů umožňují obchodníkovi stanovit si tržní cenu, při níž k provedení příkazu dojde. Ještě jiné příkazy umožňují obchodníkovi stanovit podstatně složitější podmínky aktivování a provedení příkazu. Nejběžněji používané typy příkazů jsou příkazy Take profit a Stop (u obou se obchod uzavírá při dosažení předem stanovené tržní ceny). U stop příkazu se často jedná o cvičný stop, který obchodníkovi umožňuje uzavřít v zisku.

Přirážka

Rozdíl mezi cenou cenného papíru a cenou, za kterou je obchodník ochoten tento cenný papír prodat. Obchodník může «spread» rozšířit, tj. «mark up», aby dosáhl zisku. Alternativa k poplatku.

Privátní klíč

Privátní klíč se nikdy nesdílí. Jedná se o jedinečný identifikační kód používaný při transakcích jako identifikační digitální podpis. Druhou součástí šifrované směny je Veřejný klíč, který je otevřeně sdílen.

Prodat

Když prodáváte měnu, tak prodáváte základní měnu měnového páru za nabídkovou cenu vašeho makléře.

Protistrana

Protistranou se nazývá druhá strana finanční transakce. Kupec a prodejce představují dvě strany, které jsou pro transakci nezbytné.

Provedení

Byl vykonán příkaz k nákupu nebo prodeji, obchod byl proveden a obchodník provedl transakci.

Provedení obchodu

Realizace obchodu, tj. nakoupení nebo prodání (otevření či uzavření pozice).

Průměrný hodinový zisk

Průměrná základní hodinová sazba u hlavních průmyslových odvětví.

Průmyslová výroba

Skutečný výkon zpracujícího, důlního (včetně ropy a plynu), plynárenského a elektrického průmyslu.

Purchasing Managers Index (PMI)

Přední indikátor založený na průzkumu dodavatelského řetězce v USA v 19 odvětvích výroby a služeb. Posuzuje se stav zásob, nové objednávky, výroba, dodávky a zaměstnanost a stav se zobrazuje na škále od 0 do 100, přičemž hodnoty nad 50 udávají expanzi. Čím je hodnota vyšší než 50, tím je změna výraznější.

Put opce (prodejní opce)

Put opce je kontrakt, který majiteli opce dává právo (nikoliv povinnost) prodat stanovený počet cenných papírů za stanovenou cenu a během stanoveného období. Podrobnější informace o Put opce (prodejní opce)

Quote Currency (křížová měna)

Druhá měna v měnovém páru, kterou se platí za první měnu páru zvanou základní měna. Například v páru EURUSD představuje euro základní měnu a můžete koupit 1 EUR zaplacením 0,9 USD. V tomto případě je křížovou měnou USD.

Rating

Ohodnocení akcie nebo dluhopisu. U akcií analytikové doporučují «prodat/koupit/držet». U dluhopisů posuzují ratingové agentury u emitenta riziko neplnění závazků a přisuzují mu úvěrový rating, který s u každé agentury liší, ale je obvykle od AAA do BBB (nízké až průměrné riziko) u dluhopisů «investiční třídy».

Realizační cena

Viz Realizační cena

Relative Strength Index - RSI (index relativní síly)

Indikátor dynamiky používaný technickými obchodníky. Tento indikátor se používá u načasovaných obchodů a vyjadřuje, zda je daný finanční nástroj považovaný za překoupený nebo přeprodaný na stupnici od 0 do 100, přičemž hodnoty pod 30 (přeprodaný) nebo nad 70 (překoupený) se považují za příznak nastávajícího obrácení trendu.

Repo sazba (zpětný odkup)

Cena, za kterou centrální banka odkupuje od komerčních bank vládní cenné papíry. Tato sazba se používá k regulaci množství peněz v oběhu: zvýšením repo sazby a zpětným odkupem více cenných papírů se snižuje množství peněz v oběhu a tlumí se ekonomická činnost (a obráceně při snížení repo sazby).

Řetězec opcí

Tabulka, v níž makléř nebo obchodní platforma vede informace o opčních kontraktech, tj. uvádí symbol, cenu, velikost, datum vypršení atd. každého kontraktu.

Rezervní banka Austrálie (RBA)

Australská centrální banka.

Rezervní banka Nového Zélandu (RBNZ)

Novozélandská centrální banka.

Rezistence

Cenová hladina, pod níž cena zůstává.

Řízení rizik

Chrání Váš kapitál a zajišťuje, že výhodné obchody běží dlouho a ztrátové jsou uzavřeny.

Robo-Advisory

Robo-Advisor je elektronický správce aktiv, který Vám vytváří investiční portfolio na míru, monitoruje ho po 24 hodin denně a neustále optimalizuje, aby zůstalo na Vámi požadované úrovni rizika. Vyvíjíme roboty, abychom si usnadnili práci, dosahovali přesných výsledků, zvyšovali výkonnost a samozřejmě ušetřili čas. Přišli jsme s Robo-Advisor, abychom Vám pomohli při dosažení všech těchto cílů při správě Vašich osobních aktiv. Pouze upřesněte svou ochotu riskovat, vyberte své oblíbené cenné papíry nebo odvětví (dobrovolné) a nechte zbytek na svém Robo-Advisoru. Jeho špičkové algoritmy analyzují tisíce cenných papírů a generují návrhy na ideální složení Vašeho portfolia. Platíte pouze za transakce, do kterých se rozhodnete vstoupit. Jeho vysoce účinná struktura znamená, že poplatky za správu, které se vypočítávají po tranších a na sestupné škále, Vám umožní sklízet výkonnost Vaší strategie v plné míře. Náš Robo-Advisor vyžaduje pouze malou počáteční investici, která je nižší než u jiných služeb správy aktiv a mnohem nákladově efektivnější. Je také zcela transparentní a ponechává Vám plnou kontrolu nad Vašimi investicemi.

Rollover rate (sazba za překlopení/přerolování)

Při ponechání otevřené pozice přes noc (rollover - překlápění/přerolování), platíte nebo sklízíte úrok.

Round Turn

Transakce futures zahrnující jak nákup, tak vypořádací prodej, nebo (short) prodej následovaný krycím nákupem.

Rozdvojení (fork)

Situace, kdy se blockchain rozdvojí ve dva oddělené řetězce. K forkům obvykle dochází ve světě kryptoměn, když se do kódu blockchainu zapíší nová «pravidla správy». Někdy se jedná o plánovanou úpravu (tvrdý nebo měkký fork), jindy o neplánovanou (tvrdý fork s novým řetězcem).

S&P 500

Zkratka pro «Standard and Poor's». S&P 500 je vážený akciový index 500 největších společnosti USA podle tržní kapitalizace. Prochází všemi odvětvími, a je tak rozsáhlý ukazatel stavu akciové trhu v USA. Existuje celá řada S&P indexů, například S&P smallCap 600 a S&P Midcap 400.

Scalper

Obchodník, který se během seance obchodování zaměřuje na malé zisky ve velmi krátkém časovém intervalu. Skalpeři jen zřídka drží pozici přes noc.

Seance obchodování

Doba po kterou je burza otevřena pro obchodování.

Sektor (odvětví)

Též nazýváno «průmysl». Společnosti působící ve stejném «průmyslu» patří do stejného odvětví (sektoru), mají často stejné charakteristiky a ceny jejich akcií se často pohybují souběžně.

Short (krátce)

Obchodovat «short» nebo otevřít krátkou (short) pozici znamená nakoupit v očekávání poklesu ceny. Tj. při pesimismu se obchoduje krátce (prodává).

Short pozice (krátká pozice)

Pozice otevřená prodejem Pozice se zavírá nákupem stejné částky měny nebo cenného papíru.

SIX Swiss Exchange

Hlavní akciová burza ve Švýcarsku.

Skalpování

Velmi krátkodobé (short) obchody.

Složený úrok

Úrok z původní jistiny a předtím zaplaceného úroku.

Smart contract (chytrý kontrakt)

Chytré kontrakty (smart contracts) jsou dohody nebo transakce, které se samy provedou. Spojují databázi blockchainů s uživateli, a lze je tedy považovat za rozhraní, které vzhledem ke specifickému vstupu vede k specifickému výstupu. Podrobnější informace o Smart contract (chytrý kontrakt)

Směnitelný dluhopis

Korporátní dluhopis, který lze směnit za podíly jiného cenného papíru (často kmenové akcie emitenta) za specificky stanovených podmínek.

Směnný kurz

Hodnota jedné měny měřená jinou měnou.

Současná hodnota

Aktuální hodnota budoucí platby (nebo plateb) při zohlednění stanovené úrokové míry.

Spot price (spotová cena)

Aktuální cena na trhu, za kterou lze finanční nástroj koupit nebo prodat s okamžitým dodáním.

Spotové sazby

Aktuální tržní hodnota dané měny.

Správa aktiv

Finanční služba. Správci aktiv investují jménem svých klientů s cílem zvýšit hodnotu aktiv při minimalizaci rizik. Tato služba je často poskytována jednotlivcům s majetkem o vysoké čisté hodnotě, společnostem atd., které si přejí externí provedení nutného průzkumu a analýz před přistoupením k velké investici.

Spravovaný účet

Obchodní účet spravovaný osobou odlišnou od vlastníka investovaných finančních prostředků. Investorem může být institucionální nebo retailový investor. Správce je najat, aby účet spravoval, a má pověření k obchodování v rámci stanovených mantinelů, např. s ohledem na cíle a ochoty riskovat.

Spread (rozpětí)

Rozdíl mezí nabídkovou a poptávkovou cenou makléřů, tj. Podrobnější informace o Spread (rozpětí)

Stochastic Momentum Index (SMI)

Indikátor dynamiky používaný technickými obchodníky. Stochastický dynamický index (SMI) je považován za doladění stochastického oscilátoru a ukazuje, zda je daný finanční nástroj považovaný za překoupený či přeprodaný na škále od -100 do 100. SMI lze také používat jako indikátor optimismu (bullish) / pesimismu (bearish).

Stochastický oscilátor

Indikátor dynamiky trendu používaný technickými obchodníky. Stochastický oscilátor porovnává zavírací cenu daného finančního instrumentu s jeho celkovým cenovým rozpětím v daném časovém intervalu a ukazuje, zda je cenný papír považován za přeprodaný nebo překoupený na škále od 0 do 100.

Stock (akcie)

Podíly, akcie a kapitál jsou tři výrazy pro cenné papíry, které jsou dílčím majetkem korporace. Tyto cenné papíry společnosti nabízejí, aby získaly finance, a kupci mají nárok na část zisku a aktiv společnosti úměrnou výši jejich investice. Vezměte na vědomí, že existuje několik typů vlastnictví a nároky kupujícího se podle nich liší.

Stop loss příkaz

Příkaz používaný k omezení ztrát v případě, že se trh nevyvíjí očekávaným směrem. Viz také Posuvné stop příkazy.

Straight-Through Processing (STP)

Elektronická platba a vypořádání např. u převodu peněz a on-line obchodování.

Strike Price (realizační cena)

Cena, za kterou vlastník opce může koupit nebo prodat («call» nebo «put») podkladový cenný papír. Také zvaná Uplatněná cena

Support (podpora)

Cenová hladina, nad níž cena zůstává.

Svíčkový graf

Grafické znázornění otevírací, maximální, minimální a zavírací ceny, které mnohým připadá přehlednější než sloupcový graf.

Swap

Směna aktiva (nebo závazku) za podobný, např. s jiným datem splatnosti nebo sazbou kupónu.

Swiss DOTS

Švýcarský mimoburzovní systém obchodování derivátů.

Swiss Market Index (SMI)

Index 20 největších švýcarských společností veřejně obchodovaných na burze SIX Swiss Exchange v Curychu.

Symbol

Symbol akcie se skládá ze základu tvořeného jedním až čtyřmi písemnými znaky, které označují společnost veřejné obchodovanou na akciové burze. Měny jsou také označovány pomocí symbolů, např. EUR pro euro. Viz Symboly opcí pro popis jejich tvorby.

Symboly opcí

«Název» konkrétního opčního kontraktu tvořený řadou znaků, z nichž první tři obvykle uvádějí podkladové aktivum. Čtvrtý znak uvádí měsíc vypršení kontraktu a pátý se týká realizační ceny.

Systém obchodování

Systém obchodování je sada pokynů, které stanoví kdy a jak obchodovat. Používá se též termín algoritmické obchodování. V současnosti se řada systémů obchodování automatizovala, a tím se stala mnohem složitější. Automatizované systémy obchodování (ATS) mohou komunikovat přímo s trhem a umisťovat příkazy založené na pokynech ohledně např. technických indikátorů, fundamentů, informací a cen cenných papírů.

Tabulka opcí

Viz Řetězec opcí

Technická analýza

Použití výpočtů a grafických indikátorů na cenových grafech pro inspiraci nebo časované obchody. Podrobnější informace o Technická analýza

Technický indikátor

Vypočítané grafické znázornění na grafu cen, které se používá pro inspiraci nebo časované obchody.

Time Value (časová hodnota)

Rozdíl mezi prémií a vnitřní hodnotou opce.

Token

Tokeny jsou «podměnou», která zůstává na vrcholku blockchainu kryptoměny. Tokeny mohou představovat jakoukoliv hodnotu. Pro projekt je snadnější vytvářet tokeny (představující hodnotu mince) než novou kryptoměnu (nový blockchain a mince). Blockchainy kryptoměny obvykle nabízejí šablony (smart konktrakty) pro vytváření tokenů.

Tranše

Třída dluhopisů v nabídce se stejnými vlastnostmi.

Třída opce

Opce stejného typu («call» nebo «put») založené na stejném podkladovém aktivu.

Tržní kapitalizace

Označovaná též jako «market capitalisation či market cap» je veličina vyjadřující celkovou tržní hodnotu veřejně obchodovaných kmenových akcií společnosti, která se vypočítává vynásobením počtu kmenových akcií aktuální tržní cenou jedné akcie. Tržní kapitalizace se používá k určení velikosti společnosti.

Tržní příkaz

Příkaz k nákupu nebo prodeji za nejlepší dostupnou aktuální cenu. Tento typ příkazu je okamžitě vykonán, pokud stále existuje odpovídající likvidita. Tržní příkazy se používají v případech, kdy je důležitější splnění příkazu než obchod za určitou cenu. Vezměte na vědomí, že u finančních nástrojů obchodovaných za spread je tržní příkaz k nákupu vykonán za poptávkovou cenu a tržní příkaz k prodeji za nabídkovou cenu.

Typ opce

«Call» nebo «put» opční kontrakt.

Udržovací marže

Udržovací marže udává minimální částku, která musí být na maržovém účtu k zachování Vašich otevřených pozic.

Uptick

Dojde-li k obchodu za vyšší cenu, než byla cena předchozího obchodu.

Uzel

Počítač, na kterém je uložena kopie daného blockchainu a který se podílí na vedení distribuované účetní knihy.

Vanilla opce

Opce je cenný papír, který dává kupujícímu právo, ale ne povinnost, koupit nebo prodat podkladové aktivum, např. akcii, za danou cenu zvanou «realizační cena» v předem stanovený «den vypršení». Existuje celá řada typů opcí a «vanilla» opce jsou jednodušší než např. exotické opce.

Velikost kontraktu

Počet podkladových aktiv kontraktu. Je důležité nezapomínat znásobit cenu počtem podkladových jednotek. Je-li např. opční kontrakt kotován EUR 2 a jeho velikost je 100, tak jeden kontrakt stojí EUR 200 (100 x EUR 2).

Veřejný klíč

Veřejný klíč se sdílí s ostatními při šifrovaných interakcích. Transakci u kryptoměn provádíte sdílením svého veřejného klíče. Veřejný klíč vás identifikuje, aniž by došlo ke sdílení Vašeho jména nebo osobních údajů.

Vnitřní hodnota

Rozdíl mezi aktuální tržní cenou podkladového aktiva a realizační cenou opce. Je-li vnitřní hodnota pozitivní, je opce «v penězích».

Volatilita

Velikost a frekvence změn cen.

Vstoupit do obchodu

Pokud jste něco kupujete (nebo prodáváte), «vstupujete do obchodu» a máte otevřenou pozici. Pokud činíte opačný obchod (tj. prodáváte nebo kupujete), pozici zavíráte. Zisk/ztráta z obchodu se vypočítává na základě rozdílu mezi otevírací a zavírací cenou.

Výkonnostní poplatek

Poplatek placený správcům majetku, finančních prostředků nebo investic za jejich služby. Poplatek lze definovat různě. Může se jednat o fixní poplatek, procentuální podíl na (realizovaném či nerealizovaném) zisku, srovnání se základem nebo indexy, zohlednění «překážek» či ne atd. Bez ohledu na metody je cílem sladit zájmy správce aktiv se zájmy investora, jehož finanční prostředky se investují.

Výnos

Roční míra návratnosti finančního nástroje vyjádřená v procentech. Např. v případě akcie výše roční dividendy vydělená cenou zaplacenou za akcii nebo aktuální tržní cenou. Výpočet výnosu dluhopisu zahrnuje výplatu ročního úroku a odpis rozdílu mezi aktuální tržní cenou a par hodnotou dluhopisu po dobu jeho platnosti.

Vypořádání

Když prodávající dodá cenný papír kupujícímu a kupující prodávajícímu zaplatí.

Vypořádání v hotovosti

Vypořádání některých opčních nebo termínových kontraktů v hotovosti, tj. zaplacením v penězích místo dodáním komodity.

Výroční zpráva

Výroční zpráva s údaji o fiskálním roce společnosti. Obvykle obsahuje úvod, výkaz příjmů, rozvahu a výkaz cash flow. Krátce řečeno, jedná se výkaz finanční situace společnosti.

Vystoupit z obchodu

Pokud jste něco kupujete (nebo prodáváte), «vstupujete do obchodu» a máte otevřenou pozici. Pokud činíte opačný obchod (tj. prodáváte nebo kupujete), «vystupujete» a pozici zavíráte. Zisk/ztráta z obchodu se vypočítává na základě rozdílu mezi otevírací a zavírací cenou.

Výzva k doplnění marže

Oznámení o nutnosti uložit další peníze na Váš účet, aby existovala dostatečná marže pro udržení Vašich otevřených pozic. Pokud peníze neuložíte nebo nezavřete pozice, může makléř pozice zavřít za Vás.

Warehouse Receipt (skladový certifikát)

Dokument potvrzující existenci a dostupnost komodity v daném množství a kvalitě. Používá se k převodu vlastnictví komodit jak u hotovostních transakcí, tak u transakcí futures.

Warrants

Warrant je derivát podobný opci, který dává kupujícímu právo, ale ne povinnost, koupit (nebo prodat) podkladové aktivum (často akcii) za danou cenu zvanou «realizační cena» v předem stanovený «den vypršení» nebo před ním. Warranty vydává společnost, která emituje (nebo kupuje zpět) podkladové aktivum.

Whale (velryba)

Obchodník provádějící obchody v tak velkém objemu, že to má dopad na vývoj cen na trhu. Výraz používaný často při obchodování kryptoměny, kdy je obchodovaný objem některých měn občas omezený, a pak náhle prudce vzroste.

Writer (vypisovatel opce)

Prodejce opce. Vypisovatel opce má ve spojení s kontraktem povinnost koupit nebo prodat stanovený počet akcií za realizační cenu v den vypršení nebo před ním.

Zajištění

Neutralizace jedné pozice otevřením jiné. Máte-li například dlouhou pozici, ale očekáváte dočasný pokles ceny, můžete na dobu snížení ceny otevřít jinou, krátkou pozici.

Zajišťovací fond

Omezené partnerství u soukromých investic s větším minimálním vkladem. Stejně jako investiční nástroje se i strategie obchodování velmi liší. Poplatky obvykle zahrnují jak poplatky za správu, tak procentní provize ze zisku. Investice jsou obvykle první rok blokovány a vystoupení může být omezeno. Název «zajišťovací» fond je historický a označoval první hedgeové fondy, které se zaměřovaly na investice do akcií s pečlivým zajištěním.

Základ

Rozdíl mezi spotovou cenou určité komodity a cenou nejbližšího termínového kontraktu (futures) na tu samou komoditu.

Základní měna

První měna v měnovém páru a měna, kterou obchodujete. Druhá měna se nazývá křížová/vedlejší měna. Například v páru EURUSD představuje euro základní měnu a můžete koupit 1 EUR zaplacením 0,9 USD.

Zaregistrované příkazy

Příkazy bez okamžitého provedení. Též zvané nevyřízené příkazy.

Závazky

Dluhy a závazky společnosti. Současné závazky představují dluhy splatné během jednoho roku. Dlouhodobé závazky představují dluhy splatné po jednom roce. Závazky se vykazují v rozvaze společnosti.

Zavřít

Doba, kdy se burza zavírá obchodování (a začíná obchodování po uzavření oficiálních trhů).

Zavřít pozici

Pokud něco kupujete (nebo prodáváte), máte otevřenou pozici. Pokud činíte opačný obchod (tj. prodáváte nebo kupujete), pozici zavíráte. Zisk/ztráta z obchodu se vypočítává na základě rozdílu mezi otevírací a zavírací cenou.

Zero-coupon bond (dluhopis bez kuponu)

Dluhopis bez periodické platby úroku. Investor obdrží jedinou platbu v den splatnosti (rovnající se investované jistině navýšené o složený úrok naběhlý ke dni splatnosti).

Zisk

Čistý příjem společnosti po zdanění, čili zisk. Zisk lze použít k posouzení ziskovosti společnosti za určité období nebo k jejímu srovnání s jinými společnostmi. Zisk lze definovat a vypočítat různým způsobem, např. před a po zdanění (EBT a EBIT), odečtení úroků a odpisů (EBITDA). Před srovnáním si zkontrolujte, zda se pro každou společnost používá stejný způsob výpočtu.

Zisk za akcii (EPS)

Rychlé srovnání ziskovosti společností se provádí vydělením zisku společnosti kmenovými akciemi v oběhu. Čím je výsledek vyšší, tím je společnost považována za ziskovější. Pro správné srovnání je nutné, aby příslušné období pro zohledněné akcie bylo při výpočtech stejné. EPS se rovněž používá pro výpočet poměrů tržního kurzu akcie k zisku po zdanění na akcii (poměr P/E).

Zpětné testování

Testování obchodní strategie na historických datech s cílem zjistit, jaká by byla v jejich případě její výkonnost, a optimalizovat ji. Důležité je testovat strategie na několika sadách dat, aby se zaručilo, že daná strategie «nepasuje» pouze na určitá data, tj. funguje dobře v případě specifických dat, ale ne v případě jiných, včetně termínovaných dat.