Důležité Právní Informace

Důležité Právní Informace

 

Swissquote nabízí na svých webových stránkách (dále jen "stránky") finanční informační servis a obchodní platformu. Přístup na stránky a jejich využívání upravují Důležité právní informace (dále jen "Pravidla a podmínky") uváděné níže. Tato pravidla a podmínky budou doplněny a rozšířeny o zvláštní smlouvy související se službami nebo produkty nabízenými Swissquote, v nichž vy nebo váš zástupce (dále jen "vy") vystupujete jako smluvní strana. Nicméně v případě střetu mají přednost veškerá ustanovení z těchto smluv.

Přítupem na webovou stránku a jejím používáním stvrzujete, že jste přečetli Pravidla a podmínky, rozumíte jim a souhlasíte s nimi. Zároveň berete na vědomí, že Swissquote může kdykoli bez předchozího upozornění Pravidla a podmínky pozměnit či upravit. Pokud s Pravidly a podmínkami nesouhlasíte, nevstupujte na tyto stránky a nepoužívejte je.

Vlastnictví stránek

Tyto webové stránky jsou výhradním majetkem společnosti Swissquote. Vlastnická práva Swissquote nelze žádným způsobem upravovat kopírováním ani užíváním stránek.

Copyright a obchodní značka

Obsah a grafická úprava stránek jsou chráněné copyrightem (všechna práva vyhrazena) a ostatními zákony týkajícími se duševního vlastnictví v držení společnosti Swissquote a poskytovatelů informací (dále "třetí strana poskytující informace"), s nimiž Swissquote spolupracuje.
Informace poskytované na webu mohou být pouze Je za všech okolností zakázáno vytvářet k těmto webovým stránkám linky formou hyperlinků nebo inline linků, framovat je, vstupovat na ně prostřednictvím inline linků nebo přes frame bez předchozího písemného souhlasu Swissquote.
Je zakázané kopírovat celé stránky nebo jejich části, šířit je elektronicky nebo jinými prostředky, upravovat nebo využívat části stránek chráněných copyrightem k veřejným nebo komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu Swissquote.

Nejde o nabídku, radu ani doporučení

Všechny předkládané informace, především názory, matematické výsledky a technické analýzy publikované na webových stránkách, vám doručené nebo získané pomocí nástrojů pro výběr či rozhodování, které vám doporučil Swissquote, slouží výhradně jako informace a NELZE JE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ POVAŽOVAT ZA NABÍDKU, DOPORUČENÍ NEBO RADU k nákupu nebo prodeji daného finančního instrumentu nebo ke vstupu do jakékoli transakce. Poskytované informace není možné považovat ani za jakékoli jiné rady, např. finančního nebo právního charakteru.
Veškerá rozhodnutí týkající se investic by měla být založena výhradně na vašem zhodnocení vaší finanční situace a investičních cílech, také na vaší osobní interpretaci dostupných informací, především názorů, matematických výsledků a technických analýz publikovaných na webových stránkách, vám doručených nebo získaných pomocí nástrojů pro výběr či rozhodování, které vám doporučil Swissquote. Za taková rozhodnutí zodpovídáte výhradně vy sami.
Investiční a finanční nástroje prezentované na webových stránkách představují určité riziko. Cena finančního instrumentu může jít dolů, stejně jako nahoru. Budoucí chování finančního instrumentu nelze zaručit jeho předchozím chováním. Proto je možné, že vložené investice nezískáte zpátky. PŘED PŘIJETÍM INVESTIČNÍHO ROZHODNUTÍ VÁM DOPORUČUJEME VYHLEDAT PROFESIONÁLNÍ RADY.

Vyloučení odpovědnosti

Swisqquote, vedení společnosti, úředníci, zaměstnanci, agneti (ZÁSTUPCI), akcionáři ani poskytovatelé informací (třetí strana), jejich ředitelé, úředníci, zaměstnanci, agenti nebo akcionáři odmítají ODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO ŠKODU, ať přímou nebo nepřímou, označenou za výsledek přístupu k webovým stránkám, využití informací nebo služeb dostupných na webových stránkách nebo výsledek nemožnosti přístupu nebo využití jakýchkoli informací nebo služeb dostupných nA webových stránkách.

Zejména je výslovně stanoveno, že Swissquote, její ředitelé, úředníci, zaměstnanci, agenti ani akcionáři NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ označenÉ za výsledek chyby, technické nebo jiného charakteru, selháním přenossu, přetížením systému, uživatelskými problémy, přerušením služby (včetně, ale nikoli pouze, údržby systému), zpožděním přenosu informací, neslučitelností webových stránek a vašich souborů a/nebo softwaru (především vašeho prohlížeče) a/nebo počítače, poruchu, interferenci, přenesení viru do vašeho počítače, neautorizovaný přístup (např. jako výsledek nabourání systému nebo pirátských aktivit), záměrného blokování telekomunikačních nástrojů nebo sítí (například jako výsledek bombardování nebo útoku zamezujícího služby) nebo jakékoli jiné selhání či nedostatek na straně poskytovatele telekomunikačních služeb nebo sítě.

Vyloučení garance

Swissquote a třetí strana poskytující informace připravují poskytované údaje velmi pečlivě. Nicméně neposkytují záruku ani garanci, přímo nebo nepřímo, na kvalitu, relevantnost, přesnost, celistvost, aktuálnost, dostupnost ani legálnost informací poskytovaných na webových stránkách, vámi obdržených nebo získaných pomocí nástrojů pro výběr či rozhodování. Aktuální informace jsou získávány od zdrojů, které považujeme za spolehlivé, ale není možné je zaručit.
Kromě toho mohou být informace kdykoli bez předchozího upozornění změněny.

Linky

Aktivace určitých linků na webových stránkách vás může nasměrovat mimo webové stránky Swissquote. Swissquote tyto navázané webové stránky nekontroluje a nezaručuje, přímo ani nepřímo, kvalitu, relevantnost, přesnost, celistvost, aktuálnost, dostupnost ani legálnost informací a dalšího obsahu těchto stránek a v žádném případě nenese odpovědnsot za produkty, služby, informace a další obsah nabízený prostřednictvím těchto linků. Totéž se týká stránek nabízejících linky na webové stránky Swissquote.
Nadto je k vytvoření externího linku z externích stránek na webové stránky Swissquote nutný předchozí písemný souhlas.

Důvěrnost ID uživatelů a hesel

Jste povinni držet ID uživatele, hesla a další prostředky indentifikace v tajnosti. Za tím účelem nesmíte mít ID uživatele, hesla ani jiné prostředky identifikace uložené v prohlížeči a jste povinni mazat všechny dočasné soubory uložené ve vyrovnávací paměti i historii surfování. Výhradně vy sami odpovídáte za to, pokud prostředkem identifikace dojde k připojení, je zjištěn nebo zneužit třetí stranou i za veškeré ztráty a škody, které tak vzniknou.
Nezapomínejte na skutečnost, že je zapotřebí se před opuštěním místa, kde se připojujete k internetu, odpojit od služeb vyžadujících identifikaci. K tomu je potřeba uzavřít okna prohlížeče zobrazujících stránku.

Řádné využité webových stránek

Zavazujete se používat webové stránky řádným a rozumným způsobem, žádným způsobem je nezneužívat a nedělat nic, co by mohlo jakýmkoli způsobem škodit ostatním uživatelům, např. přetěžování stránek, zdržování při přenosu informací, jakékoli narušení služeb, blokování přístupu na webové stránky. Především je zakázáno:

  • provádět e-mail-bombing nebo jakýkoli jiný útok zamezující služby (především flooding) nebo jiné podobné pokusy;
  • infikovat webové stránky jakýmikoli viry, červy, trojskými koňmi či jiným softwarem, nebo jakékoli jiné obdobné snahy;
  • získat nebo se pokusit získat neautorizovaný přístup k serverům spravujícím webové stránky, nebo obcházet nebo se snažit obejít, vyřadit z činnosti nebo se pokusit vyřadit z činnosti bezpečnostní prvky webových stránek (nabourání systému);
  • aktualizovat informace poskytované na webových stránkách s použitím automatických aktualizačních programů poskytovaných jinými weby;
  • používat offline reader nebo podobný sofrware, především takové, které umožňují hromadné stahování dat z webových stránek na váš hard disk.

Pokud některou z těchto věcí podniknete, Swissquote si vyhrazuje právo odepřít vám přístup na webové stránky i v případě, že jste klientem Swissquote.

 

Registrace a využívání vašich aktivit na webové stránce

Vezměte prosím na vědomí, že Swissquote prostřednictvím cookies zaznamenává a analyzuje všechny vaše aktivity na webové stránce za účelem statistické studie (jde především o sledování a analýzu dat týkajících se procesu otevírání účtu), bezpečnosti, monitorování systému, správy, marketingu a souladu s právními a regulačními závazky závaznými pro Swissquote. Data jako IP adresa jsou takto shromažďována a zasílána třetím stranám, u kterých si Swissquote objedná služby. Zmíněná třetí strana může sídlit mimo Velkou Británii. Swissquote podniká opatření potřebná k tomu, aby s těmito informacemi nakládala s použitím bezpečnostních opatření, která považuje za přiměřená. Abyste se dozvěděli víc o cookies na těchto stránkách, podívejte se prosím na pojetí soukromí.

Definice

Následující definice byly použity v Podmínkách a pravidlech vymezených v tomto textu:

  • “Swissquote”: Swissquote Ltd.
  • “Webové stránky": všechny webové stránky navržené a spravované Swissquote, stejně jako veškeré informace, služby, produkty, software, nástroje, funkce a linky s tím související;
  • “Informace": počítaje v to, ale nikoli pouze, veškeré údaje a data, ceny, opce, výsledky propočtů, technické analýzy, články, grafy a další prvky dostupné na webových stránkách.

TRŽNÍ DATA CME GROUP SE VYUŽÍVAJÍ LICENČNĚ JAKO ZDROJ INFORMACÍ V SOUVISLOSTI S NĚKTERÝMI PRODUKTY SWISSQUOTE LTD. CME GROUP NEMÁ JINÉ SPOJENÍ S PRODUKTY A SLUŽBAMI SWISSQUOTE LTD. A NESPONZORUJE, NEPODPORUJE ANI NEDOPORUČUJE ŽÁDNÉ PRODUKTY ANI SLUŽBY SWISSQUOTE LTD. CME GROUP NEMÁ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY ANI ODPOVĚDNOST VŮČI PRODUKTŮM NEBO SLUŽBÁM SWISSQUOTE BANK S.A. CME GROUP NEZARUČUJE PŘESNOST A/NEBO ÚPLNOST DAT O TRHU LICENCOVANÝCH SWISSQUOTE LTD. A NENESE ODPOVĚDNOSTS ZA ŽÁDNÉ CHYBY, OPOMENUTÍ, NEBO VÝPADKY TAMTÉŽ. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ TŘETÍ STRANA, KTERÁ BY TĚŽILA Z JAKÉKOLI SMLOUVY NEBO DOHODY MEZI CME GROUP A SWISSQUOTE LTD.